friends-cheers-at-summer-party-thumb21819831

Analiza popularności serialu “How I met your mother”

Zainteresowanie w ujęciu czasowym serialem. Badane pod względem liczby wyszukiwań. Przedział czasowy od 2008 r do grudnia 2012.Natomiast  serial jest emitowany  od 2005 roku.

Popularity analysis of ”How I Met Your Mother” TV series
Interest in series In terms of time. Examined In terms of the number of searches. Time period from 2008 to december 2012. While series is being transmitted from 2005.

http://www.google.pl/trends/explore#q=%22How%20I%20met%20your%20mother%22&date=1%2F2008%2060m&cmpt=q

Z wykresu możemy odczytać:

-mimo wielu wahań wykres jest rosnący, można to wytłumaczyć m.in pojawieniem się serialu w internecie, oraz popularnością telewizji cyfrowej ( kanału comedy central)

– zaznaczony nagły wzrost popularności wynika z pojawienia się nowego sezonu serialu, taka tendencja jest zauważalna w każdym roku od września do maja

-odcinki od roku 2009 do 2010 nie mają bardzo wysokiego wzrostu, być może stało się to tak dlatego że 5 sezon nie był bardzo ciekawy( np w tym samym czasie serial “skazany na śmierć” miał bardzo wysoki przyrost wyszukiwań 68 do 21)

-od maja do lipca 2009 roku widzimy spadek wyszukiwań hasła w internecie

-największy skok był w styczniu 2012r było to spowodowane m.in tym, że serial zdobył nagrodę za najlepszą komedię telewizyjną, a Neil Patric Harris za najlepszego komediowego aktora.

– od stycznia do kwietnia spadek popularności spowodowany zapewne “przesytem” serialu

-w kwietnia 2012  widzimy wzrost popularności, ale już od maja 2012 popularność maleje, brak jest wtedy nowych odcinków

– ciekawą tendencją jest, że popularność serialu zawsze wzrasta od sierpnia chociaż nowe odcinki pojawiają się zawsze we wrześniu. W tym czasie ludzie czekają z niecierpliwością na nowe odcinki

-od października 2012 serial nie przeżywa drastycznych skoków popularności, ani tez drastycznych spadków. Możliwe, że krzywa się zmieni kiedy Ted powie w końcu jak poznał matkę swoich dzieci ;)

From the graph we can read:
– despite many hesitations the graph is growing, it can be explained by appearance of series In the Internet and popularity of digital television (Comedy Central channel)
– marked sudden grow of popularity results from appearance of new season, such a tendency is noticeable in every year from September to May
– episodes from 2009 to 2010 have no high growth, perhaps it happened beacause season 5 wasn’t very interesting (for example in the same time TV series ”Prison Break” had a very high growth, 68 to 21)
– from May to July 2009 we can notice decline in searches on the Web
– the highest jump was in January 2012, it was caused by the fact that the show has won the award for best TV comedy and Neil Patrick Harris as the best comedy actor
– from January to April decline in popularity probably caused by surfeit of series
– in April 2012 we can see increase in popularity, but from May 2012 popularity decreases, then there is a lack of new episodes
– interesting tendency is that popularity of TV series always increases from beginning of August, though new episodes appear in September. At this time viewers are waiting impatiently for new episodes
– from October 2012 the show doesn’t experience drastic jumps in popularity, nor drastic falls. It is possible that this will change, when Ted finally tells how he met mother of his children.

Mapa zainteresowania regionalnego wyraźnie obrazuje trend w jakich obszarach występuje największe zainteresowanie serialem.
Najciemniejsze obrazy czyli kraje anglojęzyczne: USA, UK, Australia, Kanada w mniejszym stopniu RPA oraz Indie.
Innym obszarem dużego zainteresowania serialem jest Europa a najbardziej Czechy, Francja, Niemcy oraz kraje skandynawskie.
Słabe zainteresowanie jest w krajach Afrykańskich wynika to ze słabego zasięgu Internetu na tym obszarze. Innym ośrodkiem słabej popularności serialu są kraje latynoskie w których kultura oglądania seriali jest ogromna lecz zakres oper mydlanych na tym obszarze dotyczą bardzo uczuć, relacji międzyludzkich a nie jak w serialu humorystyczne podejście do życia i zaistniałych w nim sytuacji.
Południowo-wschodnia Azja jest mało zainteresowana seriale ale są wyjątki w postaci Filipin oraz Malezji.Polska na tym wykresie przedstawia się dosyć przeciętnie. Myślę, że jest to spowodowane nadawaniem serialu tylko na kanałach na platformach cyfrowych co ogranicza jego ekspansje w świadomości Polaków.

Map of the regional interest clearly shows the trend in which areas is the greatest interest in the series.
The darkest places, it is English-speaking countries: USA, UK, Australia, Canada, to a lesser extent, South Africa and India. Another area of great interest in the series is Europe, most Czech Republic, France, Germany and Scandinavian countries. Weak interest is in African countries, this is due to poor access to the Internet. Another centre of low popularity are Latin American countries, in which the ratings of serials are huge, but subject matter of soap operas concerns emotions, human relationships, not humorous approach towards the life and existing in it situations. South-east Asia isn’t very interested in series, but there are exceptions as the Philippines and Malaysia. Poland in this graph represents fairly average. I think, this is because of the series is emitted only by digital platforms what limits the expansion of the consciousness of Poles.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>