some rights reserved by nimble photography

Mashup- analiza

Dokonaliśmy analizy pojęcia “mashup” w porównaniu z pojęciem “remixu” za pomocą narzędzi:Google Ngram Viewier, Google Trends, Icerocket i Social mention.

Poniżej prezentujemy uzyskane wyniki wyszukiwań i ich krótką analizę:

 

Powyższy wykres prezentuje zainteresowanie w Polsce mashup’em w porównaniu z remiksem na przestrzeni lat 2004-2012. Jak widać, zdecydowanie częściej używane jest określenie “remiks”. Możemy zaobserwować wzrost zainteresowania remiksem szczególnie w grudniu 2011 roku.  Zainteresowanie mashup’em jest bardzo nikłe, do 2008 roku właściwie nie występuje, później bardzo nieznacznie wzrosło. Powodem może być fakt, iż mashup jest często utożsamiany z remiksem. Ludzie  stosują te pojęcia zamiennie, mylnie przypisując im takie samo znaczenie. Pojęcie “mashup” jest też stosunkowo młodsze od pojęcia remiksu, przez co występuje rzadziej, zastępowane pojęciem “remiks”.

Jeśli chodzi o zainteresowanie regionalne w Polsce, najwyższe zainteresowanie mashup’em występuje w województwie kujawsko-pomorskim , łódzkim i wielkopolskim. Brak zainteresowania obserwujemy na północnym wschodzie Polski. Powodem nikłego zainteresowania kategorią mashup’u w województwach takich jak podlaskie, warmińsko – mazurskie i świętokrzyskie jest fakt, iż należą one do tzw. Polski Wschodniej, a więc terenów, które cechuje peryferyjne położenie, zarówno w kraju jak i w UE. Województwa te nie są aglomeracjami o wysokim poziomie rozwoju, zarobki są niższe, a społeczeństwo uboższe. Województwa opolskie i lubuskie również nie należą do czołowych województw polski.

Zainteresowanie wyżej wymienionymi pojęciami prezentuje się podobnie jak w Polsce- zdecydowanie popularniejsze jest hasło “remix”. Ma to podobne podłoże jak w opisanym wcześniej przypadku Polski.

 Jeśli chodzi o zainteresowanie w ujęciu globalnym, najwyższym zainteresowaniem mashup’em wykazują się Indie. To bardzo zaskakujące odkrycie. Jednak wyjaśnić je może kilka faktów. Otóż, Indie są konglomeratem różnych wyznań, kultur i języków, krajem bardzo zróżnicowanym na wielu płaszczyznach. Ponad to, jest to królestwo Bollywood. Ma to z pewnością duży wpływ na popularność mashupu w tych rejonach.

Za pomocą aplikacji Google Ngram Viewer możemy prześledzić popularność pojęć “remix” i “mashup” w książkach od 1800 roku. Co ciekawe, pojęcie “remixu”pojawiło się już wtedy. Popularność pojęcia “remix” użyta w książkach gwałtownie wzrasta na początku lat 90-tych. Zaś szczyt popularności osiąga w 2007 roku. W książkach pojęcie “mashup” pojawia się dopiero koło roku 2000 i właśnie wtedy jego popularność zaczyna gwałtownie wzrastać. Brak pojęcia “mashup” w literaturze do roku 2000 tłumaczy fakt, iż był on wcześniej nie znany, w przeciwieństwie do starszego od niego remiksu.

 Powyższy wykres prezentuje jak sami użytkownicy Internetu postrzegają zjawisko mashup’u. W większości użytkownicy piszą w sposób neutralny o mashupie. Jednak przy zestawieniu pozytywnie-negatywnie większość ludzi wypowiada się o tym zjawisku pozytywnie.

Według socialmention mashup jest najczęściej wspominany  w kontekście video i remixu. Jest to spowodowane, wspomnianym już wcześniej, zamiennym stosowaniem obu pojęć. Co do video- mashup’y mają postać filmików, często zamieszczanych w sieci (np na Youtube),  będących zarówno teledyskami jak i mashupami filmów.

Główne źródła występowania pojęcia mashup to Twitter i mało znany polskim użytkownikom photobucket czy identica.

 

Dzięki aplikacji Icerocket dowiadujemy się,   że wśród blogerów również dużo popularniejsze jest określenie remix niż mashup. Dzienne użycie słowa mashup przez blogerów jest dużo niższe niż w przypadku remixu. W ogólnym ujęciu popularność pojęcia remix jest około ośmiu razy większa od mashup’u

 

 

Na podstawie poniższych diagramów można stwierdzić, że zjawisko mashupu jest stosunkowo nowe, dużo młodsze od zjawiska remiksu i zainteresowanie nim zaczęło wzrastać po 2000 roku. Z kolei co interesujące krajem najbardziej zainteresowanym tym pojęciem są Indie -> kraj masala movies, konglomerat mozaiki kulturowej i wyznaniowej….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>